Duurzaam

Houtstook in centrales nog steeds vervuilend

Geschreven door : Guido Sparreboom
Afspraken Co2-uitstoot in Parijs

In Parijs spraken landen af dat ze de wereldwijde Co2-uitstoot fors terug zouden gaan dringen. Ook Nederland ondertekende het klimaatakkoord. Om zich aan de afspraken te houden, moet uiterlijk in 2035, 100 procent van de Nederlandse energievraag uit duurzame bronnen komen. In principe moet dan alle CO2 die vastgelegd zit in fossiele brandstoffen diep in de bodem blijven. Elke ton fossiel Co2 die we de lucht in stoken maakt het klimaatprobleem alleen maar erger. De natuur heeft er miljoenen jaren over gedaan om Co2 vast te leggen in kolen, veen, gas en olie en deze kunnen niet zomaar zonder gevolg in een paar honderd jaar vrijgegeven worden door ze te verbranden. Het klimaat is al sterk aan het veranderen en de (financiële) schade die het met zich mee brengt is enorm.

Maar mag hout wel?

Hout is een natuurproduct en planten en bomen zuiveren onze lucht, geven zuurstof af, slaan Co2 op en zorgen dat het klimaat stabiel blijft doordat bomen het regenwater langzaam weer vrij geven. Bomen zijn Co2 neutraal, zolang er geen bos voor wordt gekapt. Als een boom dood gaat of door een bosbrand in vlammen opgaat, komt de Co2 uit het hout weer in de lucht. Zo is het ook zo dat wanneer er een nieuwe boom groeit, deze weer Co2 opslaat in het hout.

Kappen met kappen!

Kortom door bomen, bossen of regenwouden te kappen en te gebruiken voor energie centrales, doe je afbreuk aan de natuur, zal het klimaat eerder veranderen en krijg je meer Co2 bij verbranding in de lucht (of water). Momenteel wordt er ook hout in Nederland gebruikt dat afkomstig is uit bossen uit het buitenland en dat is helemaal verkeerd! Momenteel mag gelukkig in Europa alleen gecertificeerd hout gebruikt worden voor biobrandstoffen. Helaas moet de wet nog wel aangepast worden, daar er momenteel veel gebruik gemaakt wordt van geperst zaagsel, dat afkomstig is uit het buitenland (U.S.A) en waar nog geen afspraken over gemaakt zijn. Zo draaien er veel energiecentrales op hout als bij product (kolencentrales) en worden er ook kolencentrales omgebouwd om energie te genereren dat van hout afkomstig is. Het zou dan gaan om snoei afval, oude taken of bomen, afkomstig uit steden, pallets en oud hout afkomstig van sloop afval. Zolang we het hout niet van de andere kant van de wereld laten komen met vervuilende schepen of uit andere landen met vrachtauto’s, zou deze oplossing zo slecht niet zijn. Normaal zou dit hout door vertering of verbranding, toch zijn Co2 afstaan en nu heb je er nog wat aan! Ook blijft het schoner dan kolen en kunnen we zo langzaam de omschakeling maken naar schonere energie. Uiteindelijk zouden ze de Co2 moeten terug brengen met andere methoden.

In 2016 werd Nederlandse elektriciteit en warmte opgewekt via:

Aardgas 45,5
Kolen 32,2
Overig 3,3
PV 1,4
Wind 7,1
Water 0,1
Biomassa 4,4
Kernenergie 3,4
Overig 2,4 %

Wereldwijd komt de energievoorziening

Voornamelijk van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie, aardgas). In Europa is Nederland daarin de meest vervuilende en de USA de meest vervuilende van de wereld. Frankrijk en Zweden halen bijna de helft van hun energie uit kerncentrales, wat meer is dan welk land ook ter wereld. Ijsland haalt tweederde van zijn energie uit thermische energie en gebuikt de minste fossiele brandstoffen in de wereld.

De energie opbrengst van windmolens

is het schoonst Met alleen zonnepanelen en aardwarmte is het in Nederland niet mogelijk om aan het klimaat akkoord van Parijs te voldoen. Maar windenergie is schoon en ruim voorradig, omdat het in Nederland heel veel waait. We zouden nu in de toekomst windenergie in kunnen zetten, om als hoofdleverancier te dienen voor het opwekken van energie. Ondanks dat zonne-energie en energie van aardwarmte sterk in opkomst zijn, blijkt deze wel duurder te zijn dan windenergie. Windenergie op land wordt gezien als een van de meest kosteneffectieve manieren om hernieuwbare energie te produceren. Maar om het doel van 2020 te realiseren is alleen het opwekken op land niet voldoende. Ook zal er geïnvesteerd moeten worden in windmolenparken op het Nederlandse deel van de Noordzee. Windmolens kunnen dus een redding betekenen, omdat we moeten gaan minderen of stoppen met fossiele brandstoffen. Daarnaast is elke andere duurzame energie als zonne-energie of aardwarmte welkom om ons energie en klimaat probleem op te lossen. Daarmee kan ook elk persoon helpen door groene energie te gebruiken of door (indien mogelijk) zonnecollectoren op zijn dak te zetten.

Nederland kunnen we niet volbouwen met windmolens

Windmolens zijn niet echt mooi, kunnen voor geluidoverlast zorgen en kunnen uit ruimtegebrek niet het totale energieprobleem oplossen.

Voor een gemiddeld Nederlands huishouden is jaarlijks zo’n 3500kWh stroom nodig. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verbruiken we in Nederland 119 miljard kWh elektriciteit per jaar. Afhankelijk van de omvang en de wind levert een moderne windmolen op jaarbasis zo’n 6,5 miljoen kWh elektriciteit.

Omgerekend hebben we 18.000 windmolens nodig om heel Nederland van stroom te voorzien. Eén per 2,3 vierkante kilometer. Momenteel hebben we minder dan 2500 windmolens en er moeten er nog heel wat bijgebouwd worden om het verschil te maken. Uiteindelijk hebben we minder dan 18.000 windmolens nodig, omdat deze steeds moderner worden waardoor ze steeds meer stroom gaan leveren. In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 minstens 6000 megawatt aan windmolens op land moeten staan.. Dat is genoeg stroom voor ongeveer 4 miljoen huishoudens. Daarnaast moet in 2023 nog eens 4450 megawatt op zee zijn geplaatst.

Aardgas en kolen

Aardgas is een van de drie fossiele brandstoffen, samen met steenkool en aardolie. Fossielen zijn resten van planten en dieren die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan. Fossiele brandstoffen zijn dus de overblijfselen hiervan. In Nederland wordt 64% van de elektriciteit uit aardgas opgewekt en 33% van onze stroomproductie komt van kolencentrales. Onze energie komt dus voornamelijk van fossiele brandstoffen en we zijn dan ook een grote vervuiler en veroorzaker van de klimaatopwarming.

Gebruik van fossiele brandstoffen in andere landen
Wereldwijd verbruiken we veel fossiele brandstoffen die vervuilend zijn en voor de opwarming van de aarde zorgen. Wereldwijd worden olie en kolen het meest gebruikt en gas staat op een derde plek. Slechts ongeveer 20% van de energie wordt opgewekt uit water, gevolgd door 15% uit gevaarlijke nucleaire energie, 4% uit wind, 2% uit Biobrandstoffen en 1% wordt gehaald uit zonne-energie.

Zonne-energie staat op een laag pitje.
Zonne energie levert momenteel slechts 1 procent op van het totaal aan energie dat we nu verbruiken. Zelfs als we op alle daken in Nederland zonnepanelen zouden plaatsen, kunnen ze we slechts voldoen aan 20 procent van de totale Nederlandse energiebehoefte. Dit heeft ook te maken met algehele vraag naar energie die nodig is voor de verwarming van huizen en gebouwen of bijvoorbeeld de energiebehoefte van de industrie en het transport. Een aanvulling van andere duurzame bronnen blijft altijd noodzakelijk in Nederland. Zo blijft het goed om het aantal zonnepanelen te vergroten, om de algehele energie behoeft aan te vullen. De energie die nodig is om een zonnestroomsysteem te produceren, wordt in één of twee jaar opgewekt, terwijl dat systeem een levensduur van 25 jaar of langer heeft.

Energie van Biocentrales

Biomassa is veruit de belangrijkste bron van duurzame energie in Nederland en zal dat de komende tien jaar ook blijven. Ze levert bijna vier keer zo veel duurzame energie als windmolens. Maar het debat erover en de meningen of het werkelijk om schone of duurzame energie gaat, zijn verschillend omdat bij verbranding weer Co2 vrijkomt. Biomassa is dus goed voor 68% van alle hernieuwbare energie in ons land, veel meer dan bekendere vormen als windenergie (21%) en zonne-energie (4%). Gas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties en mestvergisting zijn vormen van biomassa, maar ook groente- en tuinafval in afvalinstallaties.

Waterkracht

Ongeveer 11% van de Europese elektriciteit komt van waterkracht.
Ongeveer 60% van alle duurzame energie in Europa is afkomstig van waterkracht.

Voordeel:

· Waterkracht is een schone en goedkope energiebron.
· Een stuwmeer is een voorraad energie die je kunt gebruiken wanneer je wilt. Je bent dus niet van het weer afhankelijk, zoals bij wind- en zonne-energie.

Leef je leven, leef bewust

Slechts een paar procent van de totale hoeveelheid groene stroom wordt in Nederland opgewekt met waterkracht. Het grootste deel wordt opgewekt in het buitenland. Wereldwijd is waterkracht wel een grote energie opwekker, zoals in Noorwegen, dat bijna volledig afhankelijk is van zijn elektriciteit uit waterkracht. Zo kent waterkracht een zeer brede schaal van toepassing, van 100Watt voor micro-waterkracht centrales tot 22,5GW (22.500.000.000 Watt) voor de Drie Kloven Dam in China. Noorwegen zou 100 % op duurzame energie over kunnen gaan, maar zijn voor maar liefst 47% afhankelijk van de export van ruwe olie en gas uit eigen bodem…en die olieboringen worden verder uitgebreid doordat er nieuwe olievelden vrijkomen in de Arctische oceaan. Ook hier moet nog het nodige gebeuren en hopelijk kunnen ze de olie en gas export omzetten in de export van groene stroom, zoals nu al op kleine schaal gebeurd.

Kernsplijting is een belangrijke energiebron

Wereldwijd komt ongeveer een zesde van alle elektriciteit uit kerncentrales. In Europa is dat ongeveer een derde. Niet iedereen is enthousiast over kernenergie, het draagvlak is al tientallen jaren lang ongeveer fifty-fifty. Toch is het onwaarschijnlijk dat we het de komende decennia zonder kernenergie zullen redden. De overstap naar duurzame bronnen gaat erg langzaam, terwijl de energievraag in de wereld snel groeit. De grootste groei in kernenergievermogen wordt buiten Europa verwacht (China, India, Latijns Amerika). In Nederland is het aandeel kernenergie bescheiden. Ongeveer vier procent van het totale verbruik in Nederland wordt opgewekt door de kerncentrale Borssele. Daarnaast voeren we ongeveer twee keer zoveel aan kernenergiestroom vanuit de buurlanden.

Duidelijk is dat we snel van onze fossiele brandstoffen af moeten en windenergie de toekomst heeft in Nederland. Gebruikt U ook groene energie?

Laat een reactie achter